Serie wydawnicze

Dodano: 2019-08-15 10:55:23 Data edycji: 2019-08-15 11:57:35

seria Studia o Kijowskim

komitet redakcyjny: Wiesława Tomaszewska
 • W. Tomaszewska, Między ideą a rzeczywistością. Andrzeja Kijowskiego wizja literatury, Warszawa 2002
 • W. Tomaszewska, Andrzej Kijowski: biografia – bibliografia – recepcja. Studium dokumentacyjne, Warszawa 2005
 • Andrzej Kijowski i krytycy. Antologia tekstów, red. W. Tomaszewska przy współpracy Kazimiery Kijowskiej i Tomasza Burka, Warszawa 2005
 • Andrzeja Kijowskiego portret wielokrotny. Pamięci pisarza w dwudziestą rocznicę śmierci, red. Wiesława Tomaszewska przy współpracy Kazimiery Kijowskiej i Tomasza Burka, Warszawa 2008
 • Andrzej Kijowski i literaturoznawcy. Studia, red. W. Tomaszewska, T. Winek, Warszawa 2007
 • W kręgu tematów i form literackich. Szkice o twórczości Andrzeja Kijowskiego, red. W. Tomaszewska, Warszawa 2015
 

seria Problemy romantyzmu

komitet redakcyjny: Bernadetta Kuczera-Chachulska, Małgorzata Łukaszuk, Ewa Szczeglacka-Pawłowska
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/6_problemy-romantyzmu
 • Rozmowy o “Dziadach”, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, Warszawa 2005
 • Zygmunt Krasiński. Pytania a twórczość, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, E. Szczeglacka, Warszawa 2005
 • Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje, red. B. Kuczera-Chachulska, J. Trzcionka, Warszawa 2008
 • B. Kuczera-Chachulska, Norwida “przypowieść o pięknem” i inne szkice z pogranicza genologii i estetyki, Warszawa 2008
 • Liryka romantyczna i inne szkice, red. B. Kuczera-Chachulska , Warszawa 2010
 • Czytanie liryki po Zgorzelskim, red. B. Kuczera-Chachulska, T. Chachulski, Warszawa 2010
 • Juliusz Słowacki. Interpretacje i reinterpretacje, red. E. Skalińska, E. Szczeglacka-Pawłowska, Warszawa 2011
 • Norwid. Z warsztatów norwidologów bielańskich, red. B. Kuczera-Chachulska, T. Korpysz, Warszawa 2011
 • Liryczność w kręgu problemów estetyki, teorii i historii literatury, red. B. Kuczera-Chachulska, E. Skalińska, Warszawa 2014
 • E. Skalińska, Norwid - Dostojewski. Zbliżenia i rekonstrukcje, Warszawa 2014
 

seria Prace językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW

komitet redakcyjny: Ewa Dzięgiel, Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/5_prace-jezykoznawcze-instytutu-filologii-polskiej-uksw
 • Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i mniejszości językowe w Polsce, red. E. Dzięgiel, A. Zielińska, Warszawa 2009
 • Język pisarzy jako problem lingwistyki, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2009
 • Język pisarzy: problemy słownictwa, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2011
 • Niejedno ma imię... Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej, red. E. Dzięgiel, T. Korpysz, Warszawa 2013
 • Znaczenie. Tekst. Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus, red. A. Kozłowska, A. Świątek, Warszawa 2014
 • Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2015
 • Sens i brzmienie, red. M. Danielewiczowa, J. Bilińska, K. Doboszyńska-Markiewicz, J. Zaucha, Warszawa 2015
 

seria Zeszyty Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej

redaktor naukowy: Bernadetta Kuczera-Chachulska
 • Kuczera-Chachulska, Mickiewicz-Chopin. W kręgu genologii i estetyki, Warszawa 2012
 • Estetyka literacka. Arcydzieło. Ingarden, red. B. Garlej, B. Kuczera- Chachulska, Warszawa 2015
 

seria Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni

komitet redakcyjny: Anna Szczepan-Wojnarska
Tłumaczenie poezji - negocjowanie wyobraźni. Poszukiwania, red. A. Szczepan-Wojnarska, Warszawa 2014