Struktura studiów

Kierownik

Kierownikiem Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych jest prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, powołana przez Radę Wydziału na kadencję 2016-2020. Dyżury Kierownik Studiów Doktoranckich odbywają się ... . Podczas dyżurów Pani Profesor

Opiekunowie

Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 558): „§ 9. 1. Jednostka organizacyjna uczelni albo jednostka naukowa zapewnia

Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów jest organem doradczym Kierownika studiów doktoranckich, wnioskującym i opiniującym uchwały dotyczące doktorantów. Współpracuje z Kierownikiem Studiów Doktoranckich, stanowiąc głos doktorantów Wydziału Nauk H