Regulaminy

Regulamin organizacyjny IFP

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE (utworzony na podstawie Statutu UKSW z dnia 20. 04. 2016.) Instytut Filologii Polskiej UKSW został utworzony Zarządzeniem Nr 20/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Ste

Regulamin rady IFP

REGULAMIN RADY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH UKSW I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Rada Instytutu Filologii Polskiej, zwana dalej Radą Instytutu, działa na podstawie: ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005