Studia podyplomowe - Wiedza o teatrze

Dodano: 2019-08-15 10:47:00 Data edycji: 2019-09-28 14:17:20

 

Studia podyplomowe „Wiedza o teatrze” trwają trzy semestry (łącznie 410 godzin). Plan studiów został przygotowany na podstawie działającego już na UKSW Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego „Teatr”. Studia przeznaczone są dla osób, które zajmują się dydaktyką oraz animacją kultury. Przede wszystkim dla nauczycieli języka polskiego oraz wiedzy o kulturze, animatorów kultury, organizatorów imprez wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, pracowników domów kultury i ośrodków edukacyjnych, katechetów, a także dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje i otrzymać wiedzę z zakresu teatru – teoretyczną, jak i praktyczną.
Na studia przyjmowane będą osoby z dokumentami potwierdzającymi wyższe wykształcenie (licencjaci oraz magistrowie).
Studia Podyplomowe „Wiedza o teatrze” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego są połączeniem programu kursu instruktora teatralnego z akademicką teatrologią prowadzoną na Wydziale Nauk Humanistycznych – dlatego w większości kadra rekrutowana jest właśnie z osób pracujących na specjalizacji teatrologicznej.
 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 
Termin rejestracji i składania dokumentów: 01.06.2018 - 30.09.2018 r.
Wymagane dokumenty:  kwestionariusz osobowy (wydruk z systemu podyplomowe.uksw.edu.pl/
                                              odpis dyplomu, kserokopia dowodu osobistego, 2 zdjęcia
Wysokośc czesnego: 2100 zł za semestr
Czas trwania: 3 semestry
Kontakt: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, pok. 314,
                 tel. 22 561 89 91, e-mail: k.pawlowska@uksw.edu.pl
 

  OPIS PROWADZONYCH ZAJĘĆ


    Metody pracy z grupą (wybrane zagadnienia psychologii i pedagogiki)
W czasie zajęć uczestnicy studiów poznają warunki funkcjonowania i sposoby aktywizowania grupy. Dzięki technikom parateatralnym, a także praktycznemu i warsztatowemu wykorzystaniu wiedzy z psychologii i pedagogiki, studenci poznają aktywne metody pracy z grupą - zawiązywanie, jej integracji, a w konsekwencji umiejętność prowadzenia zajęć teatralnych w różnych grupach (obcych, znajomych, a także w różnych środowiskach społecznych).
   
  Wiedza o kulturze + wybrane zagadnienia z socjologii
Na zajęciach studenci poznają antropologiczne podejście do wybranych zjawisk kultury. Umiejętności tu nabyte pozwolą uczestnikom studiów na poparcie swoich działań z grupą wiedzą z zakresu wiedzy o kulturze, antropologii, a także socjologii oraz psychologii grupy.
 
Zarządzanie kulturą i tworzenie projektów
Na zajęciach studenci poznają mechanizmy zarządzania kulturą, sposoby organizacji oraz mechanizmy funkcjonowania instytucji kulturalnych. Duża część zajęć poświęcona będzie także tworzeniu oraz realizacji projektów związanych z działalnością kulturalną, w tym także jej finansowaniu.
 
Historia dramatu na tle historii teatru
W trakcie zajęć zostanie omówiony i wspólnie ze studentami zinterpretowany kanon dramatu polskiego i obcego. Będzie to pretekstem do przybliżenia najważniejszych zagadnień teatru polskiego oraz europejskiego.
 
Teatr najnowszy w Polsce i na świecie
Zajęcia mają na celu pokazanie uczestnikom studiów współczesnych tendencji teatralnych, a także form i konwencji najnowszego teatru. Ta refleksja będzie im pomocna nie tylko przy organizacji grup i prowadzeniu warsztatów, lecz także zapozna studentów z różnego rodzaju projektami i przedsięwzięciami, które traktują „teatr współczesny” szeroko.
 
Analiza spektaklu i innych tekstów kultury
Umiejętność analizy tekstu kultury, poznanie różnych sposobów komunikacji artystycznej jest ważne dla współczesnego teatru, który wykorzystuje wiele dziedzin sztuki. Poznanie najnowszych trendów i sposobów konstruowania tekstu literackiego, wizualnego, kulturowego, audiowizualnego będzie dla studentów pomocne w ich przyszłej pracy instruktorskiej.
                                    
Reżyseria dramatu 
W czasie zajęć studenci poznają proces przechodzenia od tekstu dramatycznego, przez dobór aktora do postaci i kolejne etapy pracy, do spektaklu. Dzięki tym zajęciom odsłonięty zostanie proces konstruowania spektaklu w teatrze dramatycznym.
                                            
Reżyseria  form  teatralnych
Na zajęciach studenci poznają różnorodne konwencje teatralne oraz praktyczne sposoby konstruowania spektaklu. Dzięki temu będą umieli swobodnie poruszać się w obszarze teatru muzycznego, plastycznego, dziecięcego, ulicznego itp.
                                                            
Plastyka przestrzeni
Zajęcia pokażą sposoby plastycznego wykorzystania przestrzeni oraz możliwości adaptacji nieteatralnych przestrzeni do własnych celów widowiskowych. Dzięki temu studenci nabędą umiejętność konstruowania i funkcjonalnego wykorzystania scenografii w spektaklu
                                     
Muzyka w teatrze
Przedmiotem zajęć będzie funkcja muzyki w spektaklu. Studenci nie tylko nauczą się dobierania muzyki do spektaklu, ale też zdobędą umiejętność interpretowania i wykorzystywania w pracy różnorodnych utworów muzycznych.
 
Podstawowe zadania aktorskie
Zajęcia poświęcone będą podstawowym technikom występu aktora. Studenci poznają możliwości, jakie niesie ze sobą sytuacja sceniczna, zobaczą sposoby oddziaływania na widownię, a także ćwiczyć będą zachowania w sytuacji występu publicznego. Dzięki temu nabędą umiejętności, które będą mogli wykorzystać nie tylko na scenie, lecz w każdej sytuacji publicznej.
 
Reżyserska analiza i adaptacja tekstu
W czasie zajęć studenci nauczą się czytać tekst pod kątem inscenizacji. Umiejętnością, którą wyniosą z warsztatów, będzie przełożenie kategorii scenicznych na tekst dramatyczny. Dzięki temu będą potrafili wykorzystywać dramaturgię w swojej pracy i dobrać tekst do inscenizacji oraz warunków jej powstawania.Zajęcia będą poświęcone specjalnemu sposobowi czytania tekstu. Dzięki temu uczestnicy studiów będą umieli czytać teksty (nie tylko dramatyczne i nie tylko literackie) pod kątem ewentualnej inscenizacji – czyli wizualizować i udramatycznić zapis tekstowy.
 
Emisja głosu 
Zajęcia nauczą studentów poprawnej artykulacji. Dzięki temu – w swojej pracy polegającej na operowaniu głosem – uczestnicy nauczą się, jak nie nadwyrężyć organów artykulacyjnych. Umiejętność odpowiedniej emisji głosu będzie możliwa do wykorzystania w każdej sytuacji publicznej.
Mowa sceniczna
Na zajęciach studenci poznają sposoby operowania głosem. Dzięki temu te techniki staną się dla nich jeszcze jedną formą przekazywania komunikatu. To pozwoli uczestnikom studiów na odpowiednią reakcję w sytuacji scenicznej, a także w sytuacjach wystąpień publicznych.
 
Animacja przedmiotu
Podczas zajęć studenci poznają sposoby animacji oraz interakcje, jakie zachodzą pomiędzy człowiekiem a przedmiotem w sytuacji publicznej. Przedmiotem zajęć, oprócz podstaw teatru lalkowego, będą też relacje człowieka i obiektu scenograficznego, odpowiednie wykorzystanie rekwizytu oraz formy teatralizacji przedmiotu, jego dramatyzacji.                                              
                                                  
Teatr off – improwizacje teatralne
Dzięki improwizacji teatralnej studenci będą mogli nie tylko wykorzystywać ją na scenie w swoich pracach z grupą, lecz także stosować ją w sytuacjach publicznych. Improwizacja będzie także wykorzystywana przy pracy z grupą – jako sposób na zawiązanie i integrację grupy, a także sposób „rozgrzania” aktorów przed występem.
 
Edukacja przez teatr
Na zajęciach studenci poznają formy parateatralne służące edukacji. Jedną z nich będzie drama – jej formy i funkcje. Dzięki tym umiejętnościom sytuacje pedagogiczne i edukacyjne, a także wszelkie sytuacje publiczne będą możliwe do opanowania poprzez wykorzystanie środków parateatralnych.
 
Taniec i ruch w przestrzeni
Na zajęciach studenci poznają formy oraz funkcjonowanie ruchu w przestrzeni. Dzięki temu będą potrafili scalić grupę przy pomocy technik tanecznych, także posłużyć się formą ruchu w przestrzeni, którą będzie można wykorzystać w szerokich działaniach grupowych.

 

  ZAJĘCIA PROWADZĄ:  


mgr Katarzyna Kwiecień  
Absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską o teatrze Cricot (1).
Współpracowała z Fundacją im. Ks. Janusza St. Pasierba, współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego przy projekcie Archiwum Teatrów Alternatywnych.
Jest koordynatorem projektów w Domu Komedii Aleksandra Fredry. Publikowała w miesięczniku Teatr i dwumiesięczniku „Strony”.
dr Tomasz Malowaniec
Wieloletni pedagog i nauczyciel akademicki dydaktyki oraz metodyki nauczania. Ma duże doświadczenie pedagogiczne w pracy z grupą.

dr Paweł Stangret

Paweł Stangret (ur. 1980). Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2009 roku obronił doktorat w Instytucie Badań Literackich PAN. Publikował m.in. w „Didaskaliach”, „Tekstach Drugich”, „Teatrze”, „Dialogu”, „Kontekstach”. Zajmuje się twórczością literacką Tadeusza Kantora, interesuje go także pogranicze sztuk plastycznych i literatury. Pracownik UKSW. Stypendysta Polskiej Akademii Nauk.

dr Magdalena Ślusarska

historyk, adiunkt na UKSW; w latach 2000-2003 dyrektor Departamentu Książki i Czytelnictwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa  Narodowego oraz w zastępstwie dyrektor generalny ministerstwa; 2003-2005 - prezes i dyrektor naczelny (zarządzający) Centrali Handlu Zagranicznego "Ars Polona" S.A. - organizatora krajowych i międzynarodowych targów książki w Warszawie; 2005-2008 - dyrektor Instytutu Książki w Krakowie. Autorka prac z zakresu historii kultury literackiej dawnej Rzeczpospolitej.

mgr Magdalena Zielonka-Kowalska

Absolwentka filologii polskiej UKSW w zakresie specjalizacji teatrologicznej, edytorskiej i pedagogicznej. Doktorantka w Instytucie Sztuki PAN. Przygotowuje rozprawę o strategiach wpisywania widza we współczesny dramat. Zajmuje się dramatem XX-wiecznym.

prof. Jacek Kopciński

profesor UKSW, doktor habilitowany, kierownik katedry, literaturoznawca, krytyk literacki i teatralny. Jest autorem monografii Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego (Warszawa 1997) oraz Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta (Warszawa 2008), tomu szkiców i rozmów teatralnych Którędy do wyjścia? (Warszawa 2002), a także podręcznika Przeszłość to dziś do nauki literatury XX wieku i współczesnej w liceum (Warszawa 2004 i kolejne wydania). W swoich pracach łączy zainteresowania współczesną poezją, dramatem i teatrem. Pracuje w Instytucie Badań Literackich, jest profesorem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie kieruje Katedrą Badań nad Teatrem i Filmem, i redaktorem naczelnym miesięcznika „Teatr”. Publikuje w „Pamiętniku Literackim”, „Dialogu”, „Tekstach Drugich” i „Teatrze”.

reż. Wiesław Rudzki

 Aktor i reżyser. Absolwent PWST im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Dorobek aktorski
 to    około stu ról teatralnych oraz trzydziestu realizacji reżyserskich zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. Od roku 1991 do 1997 dyrektor Warszawskiego Ośrodka Kultury. Od 1993 do  1997 wydawca Warszawskiego Informatora Kulturalnego. Od 2000 roku wykładowca UKSW. Opiekun Teatru Akademickiego UKSW, „ale o co chodzi” od chwili jego powstania w roku 2001.

reż. Roman Holc

Zajmuje się teatrem animacji i teatrem lalkowym.

Krzysztof Małachowski

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz. Od 1991 roku zajmuje się scenografią teatralną, architekturą wnętrz oraz prowadzi firmę „Studioarchida”, która kształci przyszłych architektów wnętrz. Przez ostatnie dwadzieścia lat zrealizował około 50 spektakli, które łączyły formę plastyczno-scenograficzną, muzykę i światło w jeden integralny spektakl.

dr Łukasz Lewandowski

Aktor teatralny, telewizyjny, radiowy i filmowy, wykładowca w Akademii Teatralnej w Warszawie.

reż. Piotr Cieplak         

Reżyser teatralny, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. W latach 1996-1998 dyrektor  Teatru Rozmaitości w Warszawie. Laureat Nagrody im. Konrada Swinarskiego oraz Feliksa Warszawskiego.

mgr Magdalena Sławińska

Prowadzi zajęcia z emisji głosów dla studentów specjalizacji pedagogicznej.

Karolina Wojdała

Aktorka, absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie.

mgr Michał Sufin

Instruktor teatralny, członek grupy teatralnej „Klancyk”.