Praktyki studenckie

Dodano: 2019-08-15 08:06:42 Data edycji: 2019-09-04 18:45:43

Przed rozpoczęciem praktyk prosimy:
  • o zapoznanie się z regulaminem praktyk
  • i procedurą praktyk, która wyjaśnia krok po kroku, co należy zrobić przed i po praktyce
  • o zarejestrowanie się poprzez formularz na stronie.
Każdy student zobowiązany jest na czas trwania praktyki ubezpieczyć się i okazać dowód ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na żądanie zakładu pracy.
Procedura dostępna na tej stronie
 
BRAK UBEZPIECZENIA NA OKRES TRWANIA PRAKTYKI JEST PODSTAWĄ DO ODWOŁANIA STUDENTA Z PRAKTYKI (§ 12 Regulaminu praktyk)

Ubezpieczenie NNW można wykupić:  
Praktyki zgłaszane bez zachowania terminu 14-dniowego albo w trakcie ich trwania nie bedą rejestrowane, co oznacza, że nie bedą wydawane stosowne dokumenty.
 
1. Biuro Karier informuje, że zgodnie z Regulaminem praktyk studenckich studenci jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są zobowiązani do odbycia praktyki zgodnie z planem studiów obowiązującym na Uczelni.
2. Zaliczenie praktyk jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.
Organizacja praktyk
Organizacją praktyk, poradnictwem zawodowym i informacją o rynku pracy zajmuje się  w UKSW Biuro Karier.
Uchwała Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie organizacji i charakterystyki studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, gdzie Zał. Nr 1 stanowi dokument:
Organizacja i charakterystyka praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.
1. REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W UKSW
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2015 Rektora UKSW z dn. 25 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu praktyk studenckich w UKSW
2. BIURO KARIER
Organizacją praktyk studenckich w UKSW zajmuje się Biuro Karier UKSW. Przed rozpoczęciem praktyk należy:
a) zapoznać się z Regulaminem praktyk studenckich w UKSW,
b) zapoznać się z procedurą praktyk "krok po kroku" zamieszczoną na stronie Biura Karier UKSW,
c) zarejestrować się na praktyki, wypełniając formularz zgłoszeniowy  najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem praktyki przejdź do formularza zgłoszeniowego
Każdy student zobowiązany jest na czas trwania praktyki ubezpieczyć się i okazać dowód ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na żądanie zakładu pracy. Brak ubezpieczenia jest podstawą do odwołania studenta z praktyki.

3. WYMIAR PRAKTYK STUDENCKICH
  • studia I stopnia - specjalizacja edytorska: 120 godzin
  • studia I stopnia - specjalizacja zarządzanie kulturą: 120 godzin
  • studia I stopnia - specjalizacja nauczycielska: 150 godzin (30 godzin ogólnopedagogicznych i 120 godzin dydaktycznych) - szkoła podstawowa        program praktyk > pobierz
  • studia II stopnia - specjalizacja nauczycielska: 150 godzin
    (30 godzin ogólnopedagogicznych i 120 godzin dydaktycznych) - szkoła podstawowa i ponadpodstawowa             program praktyk > pobierz
Zaliczenie praktyk jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.
 
W ramach praktyk na specjalizacji nauczycielskiej studenci filologii polskiej uczestniczą w innowacyjnym projekcie Indywidualne prowadzenie ucznia pod opieką szklonego pedagoga. (Warsztat zawodowy)
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia dla praktyk na filologii o specjalności filologia klasyczna: pobierz

BIURO KARIER UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, 01-938 Warszawa
tel. 22 569 97 98,
e-mail: praktyki@uksw.edu.pl
strona www: www.bk.uksw.edu.pl

Opiekun praktyk

Pełnomocnik  Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
ds. Praktyk Studenckich - dr Małgorzata Furgała
(Dyżur odbędzie się 4 października 2018 r. w godz. 12.00-13.00 w sali 422)
Kolejne terminy zostaną podane w załadce DUŻURY PRACOWNIKÓW)