Rekrutacja

Dodano: 2019-08-16 12:30:24 Data edycji: 2019-09-28 15:42:56

Studia doktoranckie

Rekrutacja na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 odbywa się na zasadach konkursu.

Rekrutacja na studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych rozpocznie się 11 czerwca 2018 r.

Kandydaci zobowiązani są do rejestracji w systemie IRKhttps://studiadoktoranckie.uksw.edu.pl/

w terminie do 7 września 2018 r.

Limit miejsc: 5.
 

Kandydaci na studia doktoranckie na Wydziale Nauk Humanistycznych zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia oraz curriculum vitae (zawierające w szczególności informacje o aktywności naukowej);
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego oraz zaświadczenie o średniej ocen (ze studiów I stopnia i II stopnia lub jednolitych magisterskich);
 3. udokumentowane wyniki w nauce w okresie studiów (suplement);
 4. kserokopia strony tytułowej pracy magisterskiej;
 5. udokumentowany wykaz:
  a) publikacji i prac przyjętych do druku (potwierdzenie od redakcji),
  b) udziału w konferencjach naukowych i projektach badawczych (potwierdzenie od organizatorów konferencji, kierownika projektu).
 6. dokument poświadczający znajomość języka obcego (certyfikat znajomości nowożytnego języka obcego na poziomie C1 lub C2);
 7. opis planowanej pracy badawczej, opis zainteresowań naukowych i koncepcji badań w zakresie wybranej dyscypliny naukowej (do 5 stron znormalizowanego wydruku komputerowego - do 14000 znaków ze spacjami);
 8. 3 fotografie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm;
 9. podanie o Elektroniczną Legitymację Doktoranta;
 10. wniosek o objęcie opieką naukową. Wzór wniosku określa Rada Wydziału Nauk Humanistycznych.

Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich odbywa się na podstawie wyników indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy złożonej przez nich dokumentacji.

Zasady ustalania listy rankingowej przez komisję rekrutacyjną określa §10 Uchwała Nr 30/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 --> do pobrania.

Kandydaci mogą składać dokumenty od 24 sierpnia 2017 r. do 7 września 2018 r. do godziny 12:00 (24 sierpnia - 6 września w godzinach 8:00-15:00) w:

Sekretariacie Studiów Doktoranckich WNH,
ul. Dewajtis 5, domek nr 3.
Kontakt z Sekretariatem: mgr Paulina Boguta-Miller
tel.: 22 561 89 63, e-mail: p.boguta@uksw.edu.pl

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane ani rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 11 i 12 września 2016 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych, ul. Dewajtis 5, sala 053, w godzinach 9:00-15:00.
 

Dokumenty do pobrania: