Dla kandydatów

Dodano: 2017-11-05 11:38:12 Data edycji: 2019-10-20 20:00:49

Dlaczego UKSW?Wydział Nauk Humanistycznych UKSW to wyjątkowe miejsce na mapie polskich jednostek naukowych.
Cechuje nas głęboka troska o jakość i komfort procesu kształcenia, indywidualne podejście do każdego studenta, przyjazna atmosfera we wszystkich sferach życia akademickiego i otwartość na wyzwania współczesnej rzeczywistości.  A wszystko to w niezwykłym, malowniczym otoczeniu…
 


Ludzie i wartości

Współczesna technologia umożliwia szybki i niemal nieograniczony dostęp do informacji. Nie przekazuje jednak umiejętności ich selekcji i syntezy, krytycznego i twórczego myślenia, warsztatu pracy intelektualnej. Tylko bezpośrednia rozmowa, osobisty kontakt z mistrzem pozwalają dobrze przygotować się do życiowych wyzwań, zdobywać potrzebną wiedzę i nabierać doświadczeń.
Wydział Nauk Humanistycznych UKSW skupia uczonych z kraju i zagranicy o bogatym dorobku naukowym, artystycznym, dydaktycznym, różnorodnych zainteresowaniach. Naszymi wykładowcami są nie tylko literaturoznawcy, językoznawcy, kulturoznawcy, lecz także specjaliści wielu dziedzin (film, teatr, media, muzea, biznes)  z dużym doświadczeniem zawodowym.
Łączą nas właściwe uniwersytetowi od jego początków: dążenie do prawdy, niezależność myśli i nawyk nieustannej rewizji własnych przekonań naukowych, a także pomoc w ukierunkowaniu zainteresowań i talentów naszych studentów. 
 
 

Kompetencje

Oprócz pełnego programu trzech kierunków: kulturoznawstwa, filologii polskiej oraz filologii (specjalności filologia klasyczna i filologia włoska) oferta dydaktyczna WNH obejmuje 11 specjalizacji do wyboru:
 • filmoznawczą,                                                                                          
 • teatrologiczną,
 • muzeologiczną,
 • „media w kulturze”,
 • edytorską,
 • nauczycielską,
 • „komunikacja językowa: media, reklama, PR”,
 • „zarządzanie kulturą”,
 • glottodydaktyczną
 • tożsamość i stosunki międzykulturowe,
 • język i kultura Włoch (ostatni nabór w roku ak. 2014/2015).                               

 
                                                                                                                                  

Studenci mogą uczestniczyć w pracach uczelnianego radia i aktywnościach Teatru Akademickiego. Inicjatywy te dają okazję do praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy. Nasi studenci są wprowadzani w arkana życia kulturalnego, zyskują świadomość historyczną, uczą się wrażliwości na aktualne zjawiska społeczne. Poznają arcydzieła sztuki pisarskiej, filmowej i teatralnej. Mają możliwość zapoznania się z zadaniami związanymi z pracą redakcyjną i edytorską, pracą w mediach czy edukacji. Stają się humanistami współczesnych czasów – humanistami doby cyfrowej. 
 


 

Perspektywy

Program i tok kształcenia realizowany na WNH stanowi dobry start do rozpoczęcia pracy zawodowej, zwykle podejmowanej już w trakcie studiów. Nasi absolwenci są cenieni za usystematyzowaną wiedzę z wielu dziedzin, dbałość językową, umiejętności redaktorskie, samodzielność myślenia i kreatywność. Podejmują pracę w instytucjach kulturalnych (teatrach, muzeach), mediach komercyjnych i elektronicznych, w biznesie, szkolnictwie oraz administracji. Sprzyja temu współpraca władz Wydziału i Uczelni z instytucjami oraz firmami zewnętrznymi. Studia na WNH stanowią też doskonałe uzupełnienie wykształcenia artystycznego czy dziennikarskiego.